Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer
10 000- 10 000 000$

Имоти от: Банка, Частен Съдебен Изпълнител, Синдик

Contact An Agent

При покупка на Фирма, Имот, движими вещи от: Банка, Частен Съдебен Изпълнител, Синдик

Вие заплащате 5 % от покупната цена комисионна на фирмата но не по малко от 2 000 Евро

1. Продажба на фирма, имот или движими активи от банките – Плащате сумата която която е обявила Банката!

2. Как да участват в търг от частен съдия-изпълнители / ЧСИ /?

СЕЛЕКЦИЯ И ПРЕГЛЕД:

При избора на имот или движимо имущество, декларирано от съдебен или публичен изпълнител може да изпълнява, за които времето за предизвестие след потвърждение от страна на съдебния изпълнител.

В съответния окръжен съд може да намерите в документацията за имота – дела, записи във файла, тежести, архитектурни проекти или скици и т.н.

Наддаване предложение:

Ако желаете да закупите имот трябва да донесе в депозит в размер на 10% от първоначалната стойност, посочена в обявлението за специалната сметка за такса за съдебен изпълнител. Необходимо е да се помоля за получаване на депозит от банката, чрез която плащането на депозита.

Втората стъпка е да се подадат формуляра за наддаване предложение до офиса на окръжния съд, където се извършва продажбата (известие обикновено се нарича съд, където трябва да представят документите си). В предложението наддаване Предлагаме ви цена, на която искате и вие сте готови да купите имот (Не забравяйте да напишете думите). Предложението се представя в запечатан непрозрачен плик трябва да се добави, както и получаване на депозит. Трябва да попълните заявление за допускане до участие в търг (формуляр за кандидатстване за сваляне). Заявлението, заедно със запечатания плик се отбелязва в записа на регистър в съда, посочен в обявлението.

Възможно е да се изисква допълнителни документи за участие в търга чрез пълномощник, ако предложението се подава от агент и другите, препоръката е да се консултирате с частен съдебен изпълнител.

ВНИМАНИЕ!

Невалиден предложение:

- В които цената е по-ниска от началната цена на търг;
- Изпратено от лица, които нямат право да участват в публичната продан (длъжника, негов законен представител, служители от офиса на съдебен изпълнител, охрана и мениджъри на продаваното имущество, съдии, прокурори, съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, адвокати на имоти на територията на съответния окръжен съд (ОС);
- За което не е извършено плащане на депозит по сметка на ЧСИ;
- Кое не е ясно определена собственост и / или търга, за който се иска участие.
Можете да направите повече от едно предложение наддаване, като в този случай, всяко предложение трябва да бъде представено отделно.

Търгът:
В началото на работния ден след изтичането на срока за подаване на писмени оферти, посочени в обявленията и място в сградата на районния съд, съдия-изпълнител в присъствието на явилите се наддавачи официално обявяват подадени оферти, които съставят съответния протокол. Записът влезе кандидатите и техните оферти по реда на отварянето на пликовете. За купувач на имота се смята за участник в търга, който е предложил най-високата цена.

3.1. В равни офертите:
Ако двама кандидати са предложили еднакви по-висока цена, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола се подписва от него.

3.2. Oral наддаване:
Ако в обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи вербална оферта цена, по-висока е сумата на депозит, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола след знака на наддавач, съдебният изпълнител пита три пъти там готови да предложат по-висока цена с размера на друг депозит. Ако той предлага да го записва в протокола и участниците в търга трябва да го подпише. След изчерпване на предложенията за купувачите на имоти за обявяване на търга, който е предложил най-високата цена.
Платен депозит от кандидати, които не са обявени за купувачи могат да бъдат възстановени, след обявяването на резултата от продажбата, който е отправил искането.
Придобиване на собствеността
Ако се предлагат най-високата цена, която придобиват право на собственост на имота, след заплащане на пълния размер на предложената цена. Трябва период от една седмица до такива допълнителни суми по сметка на ЧСИ. В неплащане в срок на депозита и губят възможност да получите право на собственост на имота, който се определя на следващия участник в търга, който е направил най-високата оферта. За тази цел, на частен съдебен изпълнител в писмена форма кани кандидата предлагащ следващата най-висока цена. Поканеният наддавач трябва да обяви решението си в писмен вид дали той приема или не предложението (). В съгласие от него съдия-изпълнител протокол го обявен за купувач. Липса или неплащане на цената в рамките на 7 (седем) дни, считано от издаването на протокола, съдебният изпълнител кани на следващия участник предложил най-висока цена.
ВНИМАНИЕ: Кандидатът, който се е съгласил да бъде обявен за купувач, но не плаща цената в тази 7 дни, губят внесения депозит / депозита.
За да станете собственик трябва да плати и местен данък се дължи, според съответната общинска наредба и такса за издаване на постановление за възлагане, която играе ролята на вашата постъпка.

Изгонване на длъжника
Понякога има несъгласие по длъжникът доброволно освободи награден имота като това става чрез принудителна намеса на ЧСИ. Изпълнителният действие се нарича писание на владение. Извършва се от частния съдебен изпълнител със съдействието на полицията.

Contact An Agent