Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer

Инвестиционен климат

<силен> <стил педя = "цвят: # ff0000;"> Конкурентни предимства на България <силен> <един HREF = "http://investmentsbg.com/wp -content / добавени / 2012/07 / rast4.jpg ">

• Икономическа и политическа стабилност;
• Финансова стабилност – валутен борд преди влизане в еврозоната;
• Членството в НАТО и Европейския съюз;
• Стратегическо географско положение;
• Либерализация на достъпа до пазара, с повече от 560 милиона потребители .;
• Най-ниските данъци в ЕС: <педя стил = "цвят: # ff0000;"> 10% ;
• Нула процента капиталовите печалби данък за инвестиции в 130 общини с висока безработица (от 264-те общини);
• Увеличен амортизационни норми (50%) за инвестиции в ново оборудване, машини и оборудване, компютри, периферни устройства и софтуер;
• Използването на данъчния кредит по специалния ред за начисляване на ДДС при внос за инвестиционни проекти за 10 милиона лева.
• <стил педя = "цвят: # ff0000;"> 5% данък върху дивидентите;
• <стил педя = "цвят: # ff0000;"> 10% «единен данък” върху доходите на физическите лица;
• 1 процедура, 1 такса до 2 дни, за да регистрира фирма в електронния регистър на Търговския регистър на Агенцията;
• По-нататъшно подобрение на административната среда – да се премахне или намали този 83% от всички предложени за смекчаване режими; Изтриване на ненужни, смекчаване и трансфер на някои от регулаторните режими на неправителствения сектор;
• ниски експлоатационни разходи в ЕС;
• Стимули за насърчаване на инвестициите по Закона за насърчаване на инвестициите.

ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/flag-EU-BG.jpg”>  < / един> в основата на българската икономика е свободна стопанска инициатива. Икономиката на България е отворена пазарна икономика и развитието на частния сектор и ограничения брой държавни предприятия. България е член на Световната търговска организация от 1 декември 1996 година. На 1 януари 2007 г.

България е член на ЕС. Българската икономика се характеризира с икономическа, политическа и финансова стабилност. Страната има стратегическо географско разположение, либерален достъп до пазари, състоящи се от повече от 560 милиона потребители и най-ниските данъци в ЕС -. 10%. Инвестиции в общини с висока безработица да се насладят на освободени от данъци статус. Има също така увеличава амортизация норми (50%), инвестициите в ново оборудване, технологично оборудване и други устройства, компютри, периферни устройства, компютърни технологии и софтуер.

ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/rast2.jpg”> България предлага данъчни кредити в съответствие с специални изделия за оценка на ДДС за материали, свързани с проекти за развитие в размер на повече от 10 Mill. лева. Има също така разпоредби за 5% данък върху дивидентите и 10% данък “плосък данък” върху доходите на физическите лица. България има най-ниските оперативни разходи в ES.Uroven национален дълг и дефицит на 2011 г. е и един от най-ниските в ЕС. България е една от трите страни на ЕС, които не са се променили данъчната ставка в резултат на финансовата криза. От 1 януари 2011 г. страната има най-ниската данъчна тежест за домакинствата и бизнеса в целия Европейски съюз. Неговата далекоглед фискална политика и стабилна бизнес среда направят България една от най-стабилните страни в ЕС. България има население от 7351234 от 01.02.2011 г., с 72,9% от населението живее в градове и села. Страната е справедливо известен със своите кисело мляко и други млечни продукти, за нейните продукти розово масло, както и за своите вина и ракии. Един от най-известните български индустрия е туризмът.

ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/menidvmynt.jpg”> информация за вносните мита върху стоките, с произход от трети страни се прилагат в ЕС
На 01.01.2007 г. България е кандидатствала по Общата митническа тарифа на Европейския съюз (митнически и тарифите, прилагани от ЕС на стоки, внасяни от трети страни). Информация за мита, които трябва да бъдат платени на стоки, внасяни в ЕС от трети страни могат да бъдат намерени в интернет чрез така наречената система на ЕС ТАРИК и <един HREF = "http://www.customs.bg/bg/page/ 145 "> уеб сайт на Националната агенция за митническо .

Европейски информационен портал Митници обединява в един уебсайт различни съответната информация за законодателството на ЕС и пояснителни документи за безопасност и изменения на Митническия кодекс на Общността. Тук можете да намерите новини и връзки към бази данни, документи и процедури, използвани от националните митнически администрации. Порталът предлага и интерактивни “образцови сделки”, които описват основните стъпки в стандартните процедури, внос износ и транзит и обичаите на Европейския съюз ,
Глобална Европа: тясно сътрудничество за развитието на достъпа до пазара
политика за достъп до пазара на Европейския съюз има потенциала да създаде реални икономически ползи за държавите-членки и за бизнеса като цяло, както и допринася значително за растежа и заетостта в Европа.
Стратегия на ЕС за достъп актуализирана пазарна стартира през 2007. Европа: тясно сътрудничество за осигуряване на достъп пазари на европейските износители.

ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/invest1.jpg”> пречките пред търговията в световната икономика са: нетарифните бариери, тромави митническите процедури, технически регламенти и стандарти, злоупотреба с санитарни и фитосанитарни мерки, ограничения по отношение на достъпа до суровини, слаба защита на правата на интелектуална собственост, бариери пред търговията с услуги, ограничителни правила за обществени поръчки, за използването на инструментите за защита на търговията, които се извършват Suite поддържа правилата на Световната търговска организация (СТО), неправомерно използване на публичните средства и други субсидии.
Партньорство между Европейската комисия, държавите-членки и бизнеса в ЕС доведе до преодоляване на трудностите при получаването на достъп до пазарите на трети страни. от Генерална дирекция Търговия на Европейската комисия редовно публикува доклади и бюлетини, които предоставят подробна информация за работата, за да се преодолеят пречките пред търговията и постигнатите резултати. За детайлна информация за изпълнението на стратегията на достъп до пазара на ЕС могат да бъдат намерени на интернет страницата на Генерална дирекция за търговия <един HREF = "http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/trade-topics/market-%20%D0%B4 % D0% BE% D1% 81% D1% 82% D1% 83% D0% BF% 20 / "> ЕО

Информационни ресурси на Европейския съюз, които могат да се използват от търговските оператори

база данни на ЕС законодателство (EUR-Lex). Eur-Lex уебсайт , предоставя безплатен достъп до европейското право. Сайтът е достъпен на всички официални езици на ЕС. Eur-Lex предлага ежедневна издания на Официален вестник на Европейския съюз в мрежата, които са структурирани в хронологичен ред. Базата данни предлага разнообразие от възможности за разглеждане на документи и извличане.

на базата на данни за достъп до пазара , достъп Европейския съюз към пазарна база данни на, / предоставя изчерпателна информация относно вносните мита и изискванията към документацията за внос, търговски бариери, санитарни и фитосанитарни мерки, прилагани извън Европейския съюз. Сайтът е част регистрирате жалба, с която икономическите оператори от ЕС могат да информират Европейската комисия на търговските бариери в трети страни. Базата данни съдържа и статистическа информация за търговските потоци между ЕС (включително отделните държави-членки) и държавите извън ЕС, и предлага възможности за скорост на съобщение, основано на продукта, страната на произход или местоназначение. Европейската комисия е разработила достъпа до бази данни с ръководството за пазар, който осигурява пълно описание на неговите възможности.
Тарик модул консултация – Интегрирана тарифа на Общността в ЕС (Тарик) ви позволява да направите съвет по условията на търговския поток потоци между ЕС (включително отделните държави-членки) и страни извън ЕС – мита, тарифни отстъпки и тарифни квоти. Тарик съдържа информация за даден продукт отговаря на изискванията за “възстановяване при износ”, и ако е така, на размера на обезщетението.

Contact An Agent