Роскошные апартаменты на берегу моря, Нет комиссии от покупателя, Luxury apartments on the beach, no commission from the buyer

Информация за Инвеститорите

Moody’s дава отценка ма България до Baa1, променя перспективите на стабилна от положителна – 12 октомври 2020 г.
Global Credit изследвания – 12 Окт 2020

https://seenews.com/news/moodys-upgrades-bulgaria-to-baa1-changes-outlook-to-stable-from-positive-716884

СОФИЯ (България), 12 октомври (SeeNews) – Moody’s Investors Service заяви, че е повишила правителството на старшите необезпечени и дългосрочни рейтинги на емитенти в чуждестранна и местна валута до Baa1 от Baa2 и е променила перспективата на стабилна от положителна.

Moody’s също така повиши рейтинга на българските незащитени MTN програми до (P) Baa1 от (P) Baa2, се казва в изявление в петък.

Един от основните двигатели за надграждането беше напредъкът на страната към присъединяване към еврозоната, който се очаква да засили институционалния капацитет и разработването на политики.

Moody’s също заяви в изявлението си:

“РЕЙТИНГИ НА ОЦЕНКИ

ОБОСНОВКА НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА до Baa1

ПЪРВИ ШОФЬОР: ПОВИШЕН ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ И ПОЛИТИКА, КАТО СТРАНАТА ВЛИЗА В КРИТИЧНА ФАЗА НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ В ЕВРОПЛАСТ

Първият двигател на надстройката се основава на напредъка на България към присъединяване към еврозоната и свързаното с това укрепване на институционалния капацитет и разработването на политики. На 10 юли 2020 г. президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ), финансовите министри от еврозоната и министрите на финансите и управителите на централните банки на Дания и България решиха да включат българския лев в механизма за обменния курс (ERM II) I, който е една от последните критични стъпки преди да стане член на еврозоната. Съобщението на фона на прекъсването на коронавируса е резултат от всеобхватна програма за реформи. Към юли 2020 г. България е завършила изцяло действията, с които страната се е ангажирала в седемте ключови области: 1) банков съюз, 2) макропруденциален надзор, 3) небанков надзор, 4) рамка за несъстоятелност, 5) укрепване на рамка за борба с изпирането на пари, 6) модернизация на рамката на държавните предприятия (SOE) в съответствие с най-добрите международни практики и 7) прилагане на закона, ратифициращ споразумението за трансфер и взаимно обезщетение на вноските в единния фонд за преструктуриране. Успоредно с това Европейската централна банка (ЕЦБ) и Българската народна банка (БНБ) установиха тясно сътрудничество по банковия надзор.

Според Moody’s успешното завършване на програмата за реформи говори за достоверността на амбицията на България да се присъедини към еврозоната. Moody’s вярва, че ефективността на политиката на България се е засилила през последните години. Ключова институционална обстановка, валутният борд с еврото като резервна валута, е подкрепен от стабилни парични и макроикономически политики, осигуряващи стабилна рамка за икономическа дейност в много несигурна международна среда. Достоверността на валутния борд също разчита на структурната разумна фискална позиция на страната.

За напред Moody’s очаква България да продължи да следва стабилни икономически и финансови политики, тъй като влизането в еврозоната ще изисква както устойчива икономическа конвергенция, така и готовност за участие в банковия съюз. По отношение на икономическата конвергенция спазването на критериите за конвергенция вече е напреднало, както е отбелязано в доклада на ЕЦБ за конвергенцията за 2020 г.

От макропруденциална и банкова гледна точка Moody’s вярва, че тясното сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и включването на пет от най-големите банки, опериращи в България под надзора на ЕЦБ, допълнително ще подобри регулаторната среда на системата и ще насърчи приемането на най-добрите практики.

И накрая, правната рамка на България ще бъде укрепена, тъй като националното законодателство се адаптира, за да се съобрази изцяло с член 131 от Договора в областите на независимостта на централната банка, забраната за парично финансиране и правната интеграция в Евросистемата.

ВТОРИ ШОФЬОР: НАМАЛЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ КЪМ ВАЛУТЕН РИСК НА ДЪЛГА, ГОЛЕМИ ФИСКАЛНИ РЕЗЕРВИ И ОЧАКВАНИЯ, ЧЕ ПОЗИТИВНАТА ФИСКАЛНА И ДЪЛГОВА ДИНАМИКА ПОСТАНДЕМИКА ЩЕ СЪХРАНИ СИЛНИЯ БАЛАНС НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

Вторият двигател за надстройката е свързан с укрепения фискален кредитен профил на България въпреки негативното въздействие на пандемията на коронавирус. С влизането си в ERM II България прави голяма стъпка към еврозоната, икономическа зона, с която страната има силни връзки. През 2019 г. 80% от държавния държавен дълг на България беше деноминиран в евро. Съгласно методологията на Moody’s Sovereign Ratings, високият дял на деноминирания в чуждестранна валута дълг намалява нашата оценка на фискалната сила, за да отрази риска от внезапно нарастване на разходите за лихви и увеличаване на дълга в случай на обезценяване на валута, като по този начин увеличава общата сума на суверена тежест на дълга и намаляване на достъпността на дълга. В случая с България, надеждният валутен борд, който съществува вече повече от две десетилетия, вече смекчава този риск. Влизането в ERM II допълнително намалява този риск, тъй като приближава България до преобладаващата си валута на издаване.

Кредитният профил на България също се възползва от укрепването на силния баланс на правителството. Четири години нарастващи структурни фискални излишъци доведоха съотношението дълг / БВП до 20,4% през 2019 г., второто най-ниско ниво в Европейския съюз
Ново законодателство в България в сила от май 2009 г., като чуждестранните инвеститори в България значителни ползи както по отношение на своя бизнес в тази страна и в личен план, тъй като чуждите граждани. От една страна, бизнес инвеститори, подкрепени от мерките за насърчаване на инвестициите, предвидени от Закона за насърчаване на инвестициите, както и правилата за неговото прилагане. От друга страна, чуждестранните инвеститори, които са инвестирали в България над 1 милион лева (511 292 евро), отпуснати на специалния статут на правителството в съответствие с действащата в момента законодателство.
В рамките на програмата, чуждестранните инвеститори могат да получат разрешение за постоянно пребиваване, а заедно със семействата си, да се насладят на уникалната привилегията да бъдат освободени от задължението да се установят и да присъстват физически в България, както е предвидено в член 40, параграф 1, точки 5 и 6 чужденци в Република България (ЗЧРБ). Това изключение се отнася само за чуждестранните инвеститори, предмет на разпоредбите на член 25, параграф 1, точки от 6, 7 или 8 ЗЧРБ, и техните семейства. Разрешение за постоянно пребиваване, издадено от Министерството на вътрешните работи на базата на сертификата на Министерството на финансите, потвърждаващ количеството и вида на инвестициите. Чуждестранните инвеститори, които притежават такива разрешения могат свободно да влизат и напускат България, без ограничение във времето, тъй като те са направили значителни инвестиции в местната икономика, в съответствие с посоченото по-горе статия.

ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/viza.jpg”> да кандидатстват за постоянно разрешение за пребиваване, чуждестранен инвеститор идва на Г. строги законови процедури България тип виза на място и трябва да се спазва. В първия етап на издаване на сертификата Министерство на финансите, вторият – виза тип D издаване, и най-накрая – издаване на разрешения за постоянно пребиваване. Процедурите, предвидени за чужденци в Република България, Правилника за неговото прилагане и Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. Тези нормативни документи, уреждащи влизането и пребиваването на територията на Република България и грижата за не-граждани на ЕС, онези граждани, които живеят по-горе предимства прилагат. права на гражданите на ЕС се регулират от гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства влизат и пребивават и напускането на Република България на.

Можете да намерите повече информация за изискванията на подходящи инвестиции, финансиране на инвестиции и правни условия, свързани с инвестиционната програма, резиденция и гражданство на сайта на Българската агенция за инвестиции (БАИ).
ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/rast10.jpg”> IBA задача е да подкрепим потенциал и съществуващите инвеститори да проучи възможностите за инвестиции в България и изпълнението на нови проекти. Екипът му се състои от 35 експерти в София и още няколко в чужбина, всички те работят в съответствие с най-високите за управление на проекти, бизнес доверието и надеждността. IBA има право да се обърне директно към всички публични институции в България с цел улесняване на входни и развитие на бизнеса инвеститори в България. IBA е органът, издал сертификата, както и прилагането на мерки за насърчаване инвестиционен инвеститор по Закона за насърчаване на инвестициите. Тя предоставя за управление на потребителите и информационни услуги за инвеститори в климата инвестиционен климат и бизнес в България, както и на обекти и индустриални зони, за да инвестират в
Полезни връзки Можете да намерите подробна информация за обменния курс на официалния сайт Българска народна банка
Можете да намерите информация за контрол на валута за инвестиции на уебсайта на Агенцията.
Насърчаване на чуждестранните инвестиции
ограничи href=”http://investmentsbg.com/wp-content/uploads/2012/07/gold.jpg”> Един от основните приоритети на Република България за привличане на инвестиции в тяхната територия, регулираща дейността на държавни органи в областта на насърчаване на инвестициите и защитата на правата на инвеститорите.
Една от основните задачи на България е да се повиши конкурентоспособността на българската икономика чрез стимулиране на инвестициите в научните изследвания, иновациите и технологичното развитие на продукти с висока добавена стойност и услуги в съответствие с принципите на устойчивото развитие. Други включват подобряване на инвестиционния климат и за постигане на междурегионалното сближаване в социално-икономическото развитие и създаването на нови, високо-производителни работни места.
ACT насърчаване на инвестициите

Как да регистрирам фирма

Можете да намерите допълнителна информация за уеб сайтове:

Агенцията по вписванията

Българската агенция за инвестиции

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО И PROMІSHLENNAYA

Внос и износ
Можете да намерите пълна информация за условията за внос и износ в следните уеб портали:

хазна

Агенция Митници .

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Contact An Agent